اخبار مهم:
تبلیغات راست
banner
خبرنامه ایمیلی

Members:1 715

تبلیغات متنی
مکانیک ایران مهندسی مکانیک
IRMEC.IR
انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب با قیمت مناسب
Matlabi.ir
محل تبليغات شما تبليغات متني شما در اين مکان
www.IRMEC.ir
محل تبليغات شما تبليغات متني شما در اين مکان
www.IRMEC.ir
نماد اعتماد
namad

تبلیغات وسط - مکانیک ایران

baner-cfdiran

ثابت

teleg

کانال اخــتصاصی تلگرام مکانیک ایــران با بیش از 3K عضو

@ i r m e c c h a n n e l

 • فیلمهای آموزشی درسی و فنی
 • جزوات درسی، کتب و حل المسائلهای دروس
 • انیمیشن های مکانیکی و مطالب جذاب مهندسی
 • پروژه های آماده و آموزش های تخصصی نرم افزار ها
 • تخفیف ها، جوایز و مسابقات دوره ای
 • و ...

برای عضویت، روی آیکون نرم افزار در بالا، یا ایـــــــــــــنجا کلیک کنید

دانلود جزوه طراحی اجزا ۲ دکتر عباس رهی از دانشگاه شهید بهشتی ویرایش دوم

دانلود جزوه طراحی اجزا 2 دکتر عباس رهی از دانشگاه شهید بهشتی ویرایش دوم

امروز با ویرایش دوم جزوه طراحی اجزا ۲ دکتر عباس رهی در خدمت شما کاربران خوب مکانیک ایران هستیم. این جزوه تنظیم بهار ۹۴ بوده و توسط خود آقای دکتر برای استفاده عموم به ما سپرده شده است. جزوه قدیمی تر دکتر رهی (تنطیم پاییز ۸۷) نیز در سایت موجود است.

جزوه ی پیش رو در ۶ فصل به صورت زیر تنطیم کردیده:

 • ﯾﺎدآوری :  ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ
 • ﻓﺼﻞ اول : ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﻏﻠﺘﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF
 1. ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎس ﻏﻠﺘﺸﯽ
 2. اﻧﻮاع ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎل ﺑﺮﯾﻨﮓ
 3. اﻧﻮاع روﻟﺮﺑﺮﯾﻨﮓ ها
 4. ﻋﻤﺮ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن
 5. ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﻨﺎﻣیکی
 6. ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺎﺘ ﺗ ﯿﮑﯽ
 7. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل
 8. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ معادل برای یاتاقانهای D.G.B.B ( بر اﺳﺎس ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF)
 9. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل
 10. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎل ﺑﺮﯾﻨﮕﻬﺎی ﺷﯿﺎر عمیق
 11. طراحی (انتخاب) یاتاقان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF
 12. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن استاتیکی
 13. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن (D.G.B.B) ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF
 14. اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺮ اساس SKF

 

 • ﻓﺼﻞ دوم : ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﻟﻐﺰﺷﯽ
 1. روانکارها (روغن های معدنی)
 2. اﻧﻮاع ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻟﻐﺰﺷﯽ
 3. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
 4. ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺘﺮوف
 5. روﻏﻨﮑﺎری پایدار
 6. ﺗﺌﻮری هیدرودینامیک و روغنکاری
 7. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ژورنال

 

 • فصل سوم: طراحی چرخدنده ها – کلیات
 1. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ها
 2. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺎده
 3. ﻋﻤﻞ ﻣﺰدوج
 4. ﻧﺴﺒﺖ ﺗماس
 5. ﺗﺪاﺧﻞ
 6. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺮزﮔرد
 7. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دو ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه درﮔﯿﺮ ﺳﺎده
 8. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿکال
 9. ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه هلیکال
 10. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دو ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه درﮔﯿﺮ ﻫﻠﯿﮑﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻫﺎی ﻣﻮازی
 11. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨروطی
 12. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺮوطی
 13. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﻠﺰونی
 14. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﺣﻠﺰونی

 

 • ﻓﺼﻞ ﭼهارم : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه
 1. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ در دﻧدانه ها
 2. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﻤﺸﯽ در ﭘﺎی دندانه
 3. اﺛﺮﻫﺎی دﯾنامیکی
 4. ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﺪانه
 5. ﺗﻨﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑال
 6. ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻨﺶ آﮔما
 7. ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺘﺤﮑﺎم آﮔما
 8. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ  I و J
 9. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧمشی J
 10. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳطح I
 11. ﺿﺮاﯾﺐ اﻻﺳتیک
 12. ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﻨﺎﻣیکی
 13. ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر
 14. ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ
 15. ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه
 16. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر
 17. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺨتی
 18. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻨﺶ
 19. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤاد
 20. ﻓﺎﮐﺘﻮر دﻣﺎ
 21. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮاره
 22. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ
 23. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ها
 24. ﺧﻼﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﺳﺎده
 25. ﺧﻼﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑال
 26. ﻓﺮض ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻃﺮاﺣﯽ در ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑال

 

 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠ ﻢ :  ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗدرت
 1. اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎف پذیر
 2. ﺗسمه ها
 3. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﯿﺮوﯾﯽ تسمهﻫﺎی ﺗﺨﺖ و ﮔﺮد
 4. تسمه ﻫﺎی V ﺷﮑﻞ
 5.  روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب تسمه ﻫﺎی V ﺷﮑل
 6. تسمه ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ
 7. زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ی غلتکی
 8. کابل های فلزی

 

 • ﻓﺼﻞ ﺸﺷ ﻢ : ﮐﻼچ، ﺗﺮﻣﺰ، ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ و ﭼﺮخ لنگر
 1. ﮐﻼﭼﻬﺎ، ترمزها ، ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ها و ﭼﺮخ لنگر ها
 2. اﻧﻮاع ﮐﻼﭼﻬﺎ و ﺗﺮﻣﺰها
 3. ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺨﺮوطی
 4. ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻔﺸﮑﯽ
 5. ﺗﺮﻣﺰ ﻧﻮاری (Band Brake)
 6. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﮐﻼچ ﺳﺎده
 7. ﺧﻮد ﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺧﻮ قفلی ﺳﯿﺴﺘﻢ
 8. ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﻮاری (تسمه ای)
3,094 بازدید
ارسال در ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
نویسنده: روح اله مانی
بدون دیدگاه
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
نکات قابل توجه
 • لینک دانلود در انتهای صفحه، در باکس دانلود قرار دارد.
 • پسورد تمامی فایلهای سایت www.irmec.ir میباشد.
 • برای دانلود بدون محدودیت ابتدا باید اکانت VIP تهیه نمایید. (آموزش تهیه اکانت VIP را ببینید)
 • سوالات و مشکلات احتمالی راجع به این مطلب را در تالار گفتمان مطرح نمایید.
 • برای گزارش خرابی لینک، از دکمه تعبیه شده استفاده نمایید.
آموزش تهیه اکانت VIP
مطرح کردن سوال در تالارگفتمان
گزارش خرابی لینک
فرمت:
pdf
حجم:
10 مگابایت
سال انتشار:
1394
زبان:
فارسی
نام نویسنده:
دکتر عباس رهی
انتشارات:
دانشگاه شهید بهشتی
فرستادن دیدگاه

تمامی حقوق این وبسایت برای گروه مکانیک ایران محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است. گروه مکانیک ایران
قدرت گرفته از وردپرس پارسی | طراحی و کدنویسی قالب: نیوک شاپ دات آی آر